STARLIGHTS%20LOGO_edited.png

Timetable

Monday
17:00 - 18:00 Junior lyrical £5.00
18:00 - 19:00 Junior Pom £5.00
19:00 - 20:00 Senior Lyrical  £5.00
20:00 - 21:00 Senior Pom £5.00

Wednesday 
17:30- 18:15 Youth Lyrical £5.00
18:15- 19:00 Youth Pom £5.00

Thursday
17:30 - 18:15 Mini  Pom £5.00
18:15 - 19:00 Mini  Lyrical £5.00

Saturday 
10:15 - 10:45 Tiny Pom £5.00

16:30 - 18:00 Youth level 1 & Cheer4fun £7.00
17:30 - 19:00 Tiny prep,  Mini Level 1  & Junior Level 1  £7.00
18:30 - 20:00 Junior level 2 £7.00  
19:30 - 21:00 Senior level 1 £7.00
21:00 - 22:00 Senior Level 3 £6.00

AGE DIVISIONS-school years 
Tiny - Years 1 & 2
Mini - Years 3 & 4
Youth - Years 5, 6 & 7
Junior - Years 8, 9 & 10
Senior -Years 11, 12, 13 & athletes over 18+
Open - 17 + Years old